Διορισμοί καθηγητών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Από 18 έως και 22 Αυγούστου καλούνται να υποβάλουν αίτηση διορισμού για το σχολικό έτος 2011 - 2012, οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε οποιαδήποτε Διεύθυνση ή Γραφείο Πρωτοβάθμιας - Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η πρόσκληση αφορά:

• ΠΕ60 Νηπιαγωγοί οι οποίοι:(α) Περιλαμβάνονται στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 26,6 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας.

(β) Περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. 2008 (3Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθ. 555/20.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ’ και
(γ) Είχαν υποβάλει αίτηση διορισμού με την αριθμ. Φ.361.1/6/2701/Δ1/11.01.2011 (ΑΔΑ: 4Α9Ι9-6Ο) εγκύκλιο, αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί ο διορισμός τους, σε εφαρμογή της αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/32/οικ.3884/18-2-2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί απαγόρευσης έκδοσης και δημοσίευσης ατομικών πράξεων διορισμού.

• ΠΕ70 Δάσκαλοι οι οποίοι περιλαμβάνονται:


(α) Στον ενιαίο πίνακα διορισμών και έχουν τουλάχιστον 19 μόρια πραγματικής προϋπηρεσίας.

(β) Στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008 (2Π/2008 Προκήρυξη), όπως δημοσιεύτηκε στο αριθμ. 571/23.07.2009 ΦΕΚ τ.Γ’ και
(γ) Στους πίνακες κατάταξης κατηγοριών, που προβλέπονται στις διατάξεις των περ. β’ και γ’ της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ.Α’).

Για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η πρόσκληση αφορά εκπαιδευτικούς οι οποίοι περιλαμβάνονται:


• Στους πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2011 - 2012, ως εξής:

Με πραγματική προϋπηρεσία 24 μηνών και μία τουλάχιστον επιτυχία σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του κλάδου τους
Στον Ενιαίο Πίνακα Διορισμών (άρθρο 6, παρ. 2 του Ν. 3255/2004) για την κάλυψη του ποσοστού 40% των κενών οργανικών θέσεων.

• Στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ 2008 για την κάλυψη του ποσοστού 60% των κενών οργανικών θέσεων

• Στους πίνακες ειδικών κατηγοριών που προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α’).
Οι σχετικές εγκύκλιοι, οι πίνακες και οι αιτήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. 
Πηγή: digitalcrete.gr 
Ανάρτηση: Μάρκος Σμυρνάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου